קרן הפנסיה לא הודיעה על השינוי בביטוח עקב הפסקת העבודה

קרן הפנסיה לא הודיעה על השינוי בביטוח עקב הפסקת העבודה – ק"ג 11002-10-13 (אזורי לעבודה –ת"א)

פלוני היה מבוטח בקרן פנסיה כאשר ההפרשות החודשיות הועברו על ידי המעסיק. פלוני סיים את עבודתו ונפטר לאחר מספר חודשים. בתקופה שמיום סיום העבודה ועד הפטירה לא שולמו תשלומים לקרן הפנסיה בעקבות הפסקת העבודה. כאשר פנו האלמנה והיתום לקרן הפנסיה בבקשה לקבל פנסיית שאירים נדחתה פנייתם בשל העובדה שלא שולמו כספים מיום הפסקת העבודה.

בתביעה שהוגשה לבית הדין לעבודה נטען, כי קרן הפנסיה לא פנתה אל פלוני לאחר שההפרשות הופסקו ולא הסבירה לו את המשמעות הביטוחית של היעדר הפרשות ומטעם זה יש לראות אותה כאחראית להיעדר כיסוי ביטוחי ולחייב אותה בתשלום פנסיית שאירים.

בית הדין לעבודה קבע, כי בהתאם להנחיית המפקח על הביטוח מיום 12.2.03 "הריני מורה לחברה מנהלת של קרן פנסיה להודיע לעמית כאמור על השינוי הצפוי בכיסויו הביטוחי למקרה פטירה או אובדן כושר עבודה, לפחות 21 ימים בטרם יתבצע".

עוד קובע בית הדין, כי בשל מהות היחסים שבין הקרן לבין מבוטחיה מוטלת על הקרן חובה מוגברת לגלות לציבור העמיתים גילוי נאות. לא רק שקיימת לדעת בית הדין חובה לגלות את מלוא הפרטים המהותיים לביטוח אלא אף לוודא כי המבוטח ער לתנאים המוקדמים ולסייגים של הכיסוי הביטוחי.

בית הדין קובע, כי הנחיית המפקח על הביטוח מחייבת ואין חולק, כי במקרה דנן קרן הפנסיה נמנעה מלשלוח הודעה לפלוני המסבירה לו את המשמעות של הפסקת הפרשות לקרן הפנסיה. עוד נקבע, כי לו היה פלוני מודע למצב הקיים הרי שיכול היה לדאוג להפרשות בדרך אחרת על מנת לשמור על הכיסוי הביטוחי.

לאור האמור לעיל קובע, בית הדין, כי משעה שקרן הפנסיה הפרה את חובתה כלפי פלוני הרי שאין לקבל את הטענה, כי האלמנה והיתום אינם זכאים לפנסיית שאירים והתביעה מתקבלת.

גלילה למעלה