המבטחת דרשה הצהרת בריאות לחידוש הפוליסה שבוטלה

המבטחת דרשה הצהרת בריאות לצורך חידוש הפוליסה שבוטלה- ת.א 36121-06-14 (שלום חיפה)

פלונית בוטחה בביטוח בריאות מיום 1.4.05 ושילמה את דמי הביטוח כל חודש באמצעות כרטיס אשראי וזאת עד ליום 8/12 אז בוטל כרטיס האשראי על ידה. מאחר וכרטיס האשראי בוטל, לא שולמו הפרמיות והפוליסה בוטלה. פלונית טענה, כי לא זכרה שהפוליסה משולמת מאותו כרטיס אשראי וכי חברת הביטוח לא פנתה אליה בבקשת תשלום אלא רק בסוף 7/13 אז הודיעה לה שיש לה חוב וכי הפוליסה בוטלה. לצורך חידוש הפוליסה נדרשה פלונית לחתום על הצהרת בריאות חדשה ואולם ממועד עריכת הפוליסה הורע מצבה הרפואי ומשכך, הוגשה על ידה תביעה לבית המשפט להורות שהפוליסה נותרה בתוקף ללא כל שינוי וללא כל החרגות.

בית המשפט קובע, כי לעניין ביטול פוליסה בשל אי תשלום יוצר חוק חוזה ביטוח הסדר המגביל את זכות המבוטחת לבטל את החוזה. סעיף 15(א) לחוק חוזה ביטוח קובע, כי אם לא שולמו דמי הביטוח במועד על המבטח לדרוש את ביצוע התשלום בכתב וזאת תוך 15 ימים. במידה ולא שולם החוב תוך 15 ימים על המבטח להודיע בכתב, כי חוזה הביטוח יבוטל אם לא ישולם החוב תוך 21 ימים נוספים. בית משפט עומד על כך שמדובר בדרישה שנועדה למנוע ביטול פוליסות מתוך טעות או שכחה של המבוטח.

באשר לדרך משלוח המכתבים על ידי חברת הביטוח קובע בית המשפט, כי "לפי הדעה המקובלת אין המבטח יוצא ידי חובתו בהוכיחו כי שלח שתי הודעות כנדרש. עליו להוכיח כי אותן הודעות הגיעו בפועל לידי המבוטח. נטל השכנוע על המבטחת"

בית המשפט קובע, כי לא הוכח, כי חברת הביטוח המציאה את המכתבים הנדרשים לידי פלונית ולמעשה התקבלה גרסתה שלא הייתה מודעת לכך שהתשלום לחברת הביטוח פסק. בית המשפט קובע, כי ההתעקשות של חברת הביטוח לבטל את הפוליסה ולא להחזיר את המצב לקדמותו הינה חוסר תום לב.

נקבע, כי התובעת מעולם לא ביקשה לבטל את הפוליסה ואי התשלום במשך מספר חודשים נבע מטעות טכנית בתום לב כשחברת הביטוח "עטה עליה כמוצאת שלל רב ובניסיון להתנער מחובה". עם זאת, המבטחת לא הוכיחה שביטלה את הפוליסה כנדרש ומשכך, יש לקבוע שהפוליסה בוטלה שלא כדין.

גלילה למעלה