חישוב דמי פגיעה אצל עצמאי – עפ"י תשלום מקדמות או שומה סופית?

חישוב דמי פגיעה אצל עצמאי – על פי תשלום מקדמות או שומה סופית? – תיק מס' 11659-11-14.

פלוני עבד כעצמאי ושילם מקדמות לביטוח לאומי במהלך שנת 2012 על בסיס הכנסות של 7,000 ₪ לחודש. בחודש ינואר 2013 נפגע פלוני בתאונת עבודה ופנה למוסד לביטוח לאומי על מנת שישלם לו תגמולים בגין הפגיעה. המוסד לביטוח לאומי שילם לפלוני תשלומים על פי הכנסה של 7,000 ₪ בעוד שעל פי השומה הסופית לשנת 2012 עמדה ההכנסה האמיתית על סכום כפול.

ביטוח לאומי הסתמך על תקנה 11 לתקנות הביטוח הלאומי הקובעת, בין היתר, כי "אם הפגיעה בעבודה אירעה בשני החודשים הראשונים של שנת מס פלונית, תיחשב כהכנסה לפי שומה סופית ההכנסה לפיה חויב הנפגע בתשלום מקדמות בשנת המס שקדמה לפגיעה"

פלוני טען, כי יש מקום לערוך את חישוב התשלומים המגיעים לו בעקבות הפגיעה על פי השומה הסופית שלו לשנת 2012 כאשר מדובר בשומה שאושרה על ידי הגורמים המוסמכים.

בית הדין לעבודה קובע, כי "קבענו כי סטייה מתקנה 11 לתקנות, ככלל, יכול שתיעשה מקום שבו המבוטח מסר למוסד או למס הכנסה טרם קרות התאונה וללא כל קשר אליה, דו"ח עדכני בנוגע להכנסותיו"…."אין לאפשר סטייה מהוראות תקנה 11 לתקנות אף במצב שבו נטען כי השומה שעליה מבקש המבוטח להסתמך היא אותנטית ואף אם כך הוכח בפועל".

לאור זאת קובע בית הדין, כי למרות שאין טענה או קביעה לפיה השומה של פלוני לשנת 2012 אינה אמיתית, עדיין אין מקום לסטות מהתקנה ויש לשלם לו תגמולים בגין הפגיעה על פי תשלומי המקדמות הנמוכים ששולמו בשנת 2012 ולא על פי השכר האמיתי.

 

גלילה למעלה