הועדה ביקשה מעוה"ד לצאת בעת הבדיקה – פגיעה בזכויות הנבדק

הועדה ביקשה מעוה"ד לצאת בעת הבדיקה- פגיעה בזכויות הנפגע- ב.ל 228-08-14 (אזורי לעבודה בתל אביב)

פלוני הגיש תביעה לקבלת קצבת נכות כללית למוסד לביטוח לאומי. ועדה רפואית קבעה לו נכות בתחום הנפשי בשיעור של 10% ועל החלטה זו הוגש ערעור לוועדה רפואית לעררים. במועד הדיון בפני הוועדה הרפואית לעררים התייצב פלוני עם עורכת דינו בפני הוועדה. הבודק ביקש מעורכת הדין לצאת מהחדר בעת בדיקתו של פלוני ובסיכומו של דבר הותירה הוועדה הרפואית לעררים את שיעור הנכות ללא שינוי.

פלוני הגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אל בית הדין האזורי לעבודה. נבהיר, כי זכות הערעור לבית הדין הינה רק בשאלה משפטית כאשר בית הדין אינו בוחן האם נפלה טעות רפואית בעבודת הוועדה. בין יתר הטענות שטען פלוני בערעור נטען, כי טעתה הוועדה שעה שביקשה מעורכת דינו לצאת מחדר הבדיקה ובכך למעשה פגעה בזכות הייצוג הקיימת לו.

בית הדין קובע, כי אין מחלוקת על כך שמבוטח זכאי להיות מיוצג על ידי עורך דין בפני ועדה רפואית לעררים כאשר זכות זו נגזרת ממהותה של הוועדה כרשות מעין שיפוטית המחויבת לכללי הצדק וההגינות. בית הדין מצטט מתוך פסיקה קודמת בעניין לפיה "הליך הבדיקה הגופנית הוא חלק מהליך 'גביית הראיות' ואחד השלבים בדרכה של הועדה לקבוע את דרגת הנכות הרפואית. ולכן לא יעלה על הדעת כי ימנע ממייצגו של אדם להיות נוכח בשלב 'גביית הראיות'".

בית הדין מוסיף, כי בנייר עמדה של ההסתדרות הרפואית נקבע, כי בנסיבות בהן רופאי ועדה סבורים, כי הימצאותו של עו"ד במהלך הבדיקה הרפואית עלולה להשפיע על מהלכה ותוצאותיה, כאשר יש בהתנהגותו כדי להפריע לביצועה – יודיעו זאת לנבדק ולעוה"ד ויתעדו בפרוטוקול את הנימוקים להחלטה זו. הוועדה לא פעלה כך בעניינו.

בית הדין קובע, כי היעדרותה של עורכת הדין מטעם המבוטח בבדיקה מהווה פגיעה ממשית בזכות הייצוג ובזכות הטיעון ומשכך, נפל פגם משפטי בפעולת הוועדה. בנסיבות אלו מורה בית הדין על החזרת עניינו של המבוטח לדיון בפני הוועדה על מנת שתשמע שוב את טענותיו וטענות עורכת דינו.

גלילה למעלה