האם מנהל חשבונות זכאי לתשלום בגין שעות נוספות?

האם מנהל חשבונות זכאי לתשלום בגין שעות נוספות? – סע"ש 20377-04-13 (אזורי לעבודה- ת"א).

מנהל חשבונות תבע את מעסיקו לשעבר בבית הדין בדרישה לשלם לו שכר בגין שעות נוספות שעבד לטענתו לאורך השנים. המעסיק הכחיש את הטענה לשעות עבודה נוספות ואולם הוסיף, כי בכל מקרה מדובר בתפקיד הדורש אמון אישי ומשכך, לא חל על העובד חוק שעות עבודה ומנוחה הקובע זכאות לתשלום בגין שעות נוספות. כך, בהסכם ההעסקה שבין הצדדים נכתב כי "העובד מכיר בכך, כי תפקידיו בחברה הנם תפקידי הנהלה הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי".

נבהיר, כי חוק שעות עבודה ומנוחה קובע את הזכאות של עובד לקבל תשלום בגין שעות נוספות. החוק קובע גם חריגים בהם החוק אינו חל על עובדים מסוימים ומשכך, אותם עובדים אינם זכאים לזכויות מכוח החוק. סעיפים 30(א)5 ו-סעיף 30(א)6 קובעים, כי החוק אינו חל על בעל תפקיד הכרוך באמון אישי או שלא ניתן לפקח על עבודתו.

בית הדין מקדים ומבהיר, כי הנטל להוכחת החריגים הינה על המעסיק. כמו כן, המדיניות בפסיקה הינה לפרש את הסעיפים החריגים בצמצום כך שפחות עובדים יוצאו מתחולתו של החוק. בית הדין מוסיף, כי גם הקביעה של הצדדים בהסכם ביניהם, כי מדובר בעבודה הדורשת אמון אישי, אין בה כדי לחייב את בית הדין אשר בוחן את מהות התפקיד ללא תלות בהגדרתו על ידי הצדדים.

בית הדין מסביר, כי לא כל תפקיד הנהלה המחייב אמון אישי יהא כזה אשר יוצא מתחולת החוק. כך, יש לבחון את המיקום של העובד בהירארכיה הארגונית – אין מדובר במנהלים בדרג זוטר אלא במנהלים בכירים. יש לבחון האם לעובד יש סמכות לקבוע מדיניות. תפקיד הכרוך באחריות רבה עדיין אינו מצדיק החרגתו של העובד מהחוק ויש לבחון האם יש לו סמכות בקביעת מדיניות במקום עבודתו. עוד נבחן את השכר ותנאי העבודה שהינם בדר"כ גבוהים מאחרים במקום העבודה וכן את טיבו של התפקיד שבדר"כ יצריך מהעובד לעמוד לרשות המעסיק בשעות לא שגרתיות.

בית הדין מוסיף, כי תפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי צריך להתבטא בשעות עבודתו של העובד ובשכרו. העובד צריך להיות שותף למידע רגיש במפעל ובעל אחריות מיוחדת ואפשרות להחליט באופן עצמאי.

בית הדין קובע, כי תפקידו של מנהל החשבונות בחברה לא היה תפקיד הנהלה או תפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי. הוא לא היה שותף לקביעת מדיניות החברה ולא חתם על מסמכים המחייבים את החברה או שותף לסודות החברה ומשכך, חוק שעות עבודה ומנוחה חל על עליו והוא זכאי לשעות נוספות מכוח החוק.

בשלב הבא בוחן בית הדין על מי הנטל להוכיח את שווי התגמול בגין השעות הנוספות. בית הדין קובע, כי לאחר כניסת תיקון 24 לחוק הגנת השכר על מעסיק לנהל פנקס עבודה הכולל רישומי שעות נוספות. משעה שלא נוהל פנקס שכזה, הנטל הוא על המעסיק להפריך את טענות העובד. לפני כניסת התיקון לחוק הגנת השכר (1.2.09) הנטל להוכיח את השעות הנוספות חל על העובד.

בענייננו בית הדין מחלק את תקופות העבודה לפני ואחרי כניסת התיקון לחוק לתוקף כאשר בתקופה שקדמה לתיקון כאשר הנטל על העובד להוכיח את השעות הנוספות, נקבע שהעובד לא עמד בנטל ההוכחה. בתקופה שלאחר מכן, נקבע, כי המעסיק לא עמד בנטל להפריך את השעות הנוספות ומשכך, נקבע למנהל החשבונות פיצוי בסך של כ-40,000 ₪ בתוספת שכר טרחה והוצאות.

גלילה למעלה