האם עיקולים שהוטלו על פוליסת ביטוח פוקעים עם מות המבוטח?

האם עיקולים שהוטלו על פוליסת ביטוח פוקעים עם מות המבוטח? – ה"פ 56508-11-14 (שלום קריות)

פלוני היה מבוטח בביטוח מנהלים כאשר בעקבות חובות שהיו לו בחייו, הוטלו על הפוליסה עיקולים. לאחר מותו התעורר ויכוח בין הנושים ובין המוטבים בפוליסה למי שייכים הכספים – לנושים או למוטבים.

בפסק דינו של בית המשפט בוחנת השופטת קודם כל את סוגי הכספים שבפוליסה. נקבע שהפוליסה כללה סכומי כסף שנועדו לתשלום עבור פיצויי פיטורין. נקבע, כי המנוח היה זכאי לקבל את הכספים הללו בעודו בחיים. עוד נקבע, כי הפוליסה כללה כספי חיסכון שגם אותם היה יכול המנוח לפדות כבר בעודו בחיים, דבר שלא נעשה.

בית המשפט מפנה לסעיף 147 לחוק הירושה שקובע, כי "סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח … אינם בכלל העיזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעזבון". כלומר, כספים שמגיעים למוטב עקב מות אדם אינם נכללים בנכסי העזבון ולנושים אין אפשרות להיפרע מהם.

לאחר מכן בוחן בית המשפט אילו סכומים יחשבו ככאלו שיש לשלם "עקב מותו של אדם"?. האם רק סכום הביטוח בגין מוות או שמא גם כספי חיסכון ופיטורים שנצברו בפוליסה. בית המשפט קובע, כי ההלכה הקיימת הינה, כי אין להבחין בין הכספים שכן בסופו של דבר כל הסכומים משולמים למוטבים עקב מותו של אדם.

לבסוף, דן בית המשפט בשאלה, זכותו של מי גוברת- של הנושים שהטילו עיקול על הכספים שבפוליסה בעוד המנוח היה בחיים או של המוטב. בית המשפט קובע, כי כל עוד לא מומש העיקול בדרך מקובלת בחייו של המבוטח כאשר הפוליסה הייתה ניתנת לפידיון הרי שעם מות המבוטח הזכות המהותית לתגמולי הביטוח הינה של המוטב.

בית המשפט קובע, כי בעניין שבפניו, חלק מהעיקולים מומשו עוד בחייו של המנוח, הוגשו תביעות להוצאה לפועל והתביעה התקבלה. סכומים אלו שמומשו כבר בעת שהמנוח היה בחיים שייכים לנושים. יחד עם זאת, כל יתר הכספים, גם אם הוטלו עליהם עיקולים, אינם שייכים לנושים אלא למוטבים בלבד.

גלילה למעלה