התביעה לגמלת היריון התקבלה בניגוד לעמדת המומחה הרפואי

התביעה לגמלת היריון התקבלה בניגוד לעמדת המומחה הרפואי – ב.ל 22568-11-14 (אזורי לעבודה בתל אביב)

פלונית הגישה תביעה למוסד לביטוח לאומי לשלם לה גמלת שמירת היריון כתוצאה מכאבי גב במהלך ההיריון. חוק הביטוח הלאומי קובע, כי "שמירת הריון" – היעדרות מעבודה בתקופת היריון המתחייבת בשל מצב רפואי הנובע מההיריון והמסכן את האישה או את עוברה הכל בהתאם לאישור רפואי בכתב". הביטוח הלאומי דחה את התביעה ופלונית נאלצה לפנות לבית הדין האזורי לעבודה.

בבית הדין מונה מומחה רפואי לבדיקת המקרה. בחוות דעתו קבע המומחה, כי "לדעתי, בסבירות גבוהה, כאבי הגב מקורם בתאונת הדרכים. יתכן שההיריון הגביר כאב זה ולכן הוא הוקל ואף חלף לאחר הלידה". עוד קבע המומחה, כי "לא היה בו משום סיכון ליולדת או לעוברה". במילים אחרות – המומחה סבר שלא מתקיימות דרישות הסעיף בחוק המקנה לפלונית זכאות לגמלת היריון שכן אין מדובר בכאבי גב שמקורם בהיריון אלא בתאונת דרכים ובנוסף, אין מדובר בכאבים שמסכנים את היולדת או העובר.

בית הדין האזורי לעבודה קובע, כי למרות חוות דעתו של המומחה, יש לקבל את התביעה ולפיכך הורה על תשלום הגמלה לפלונית. בית הדין מצביע על כך, שפלונית קיבלה אישור רפואי מאת רופא הנשים שלה כנדרש בחוק הביטוח לאומי והפסיקה לעבוד בהתאם לאישור זה. בית הדין מציין, כי "האישור הרפואי יוצר חזקה, הניתנת אומנם לסתירה, של קיום התנאים המצדיקים שמירת היריון".

בנוסף, בית הדין מציין, כי גם אם מקור הכאבים בגב אצל פלונית היה בתאונת דרכים, הרי שייתכן שההיריון הגביר את הכאב והקשה על העבודה. "מכאן שאין ספק כי להיריון התובעת היתה תרומה מהותית לאי יכולתה לעבוד, אף אם זו לא הייתה הסיבה היחידה". בית הדין מוסיף, כי "הסיכון" עליו מדובר בחוק הביטוח הלאומי לא חייב להיות דווקא "סיכון חיים" ודי בסיכון לבריאות האישה בכדי לקיים את דרישות החוק.

לאור זאת, בית הדין מקבל את התביעה ומורה לביטוח הלאומי לשלם לה גמלת שמירת היריון.

גלילה למעלה