האם מעסיק יכול לתבוע מהעובד תשלומים ששילם ביתר?

האם מעסיק יכול לתבוע מהעובד תשלומים ששילם ביתר? – בר"ע 51717-06-15 (ארצי לעבודה)

פלוני הגיש תביעה כנגד מעסיקו בטענה לפגיעה בזכויותיו. במסגרת התביעה טען המעסיק, כי בכל מקרה יש לקזז מכל סכום שיפסק סך של כ- 12,000 ₪ ששולמו על ידי המעסיק למס הכנסה עבור פלוני מאחר והמעסיק סבר בטעות, כי פלוני זכאי להטבה בנקודות זיכוי במס הכנסה. לאחר שהתברר שפלוני לא זכאי להטבה, נדרש המעסיק לשלם את הסכום למס הכנסה אותו הוא דורש כעת לקזז מתביעתו של פלוני. בית הדין האזורי לעבודה קיבל באופן חלקי את תביעתו של פלוני ודחה את טענת הקיזוז של המעסיק והעניין הגיע לפתחו של בית הדין הארצי לעבודה.

בית הדין הארצי חוזר על ההלכה שנקבעה זה מכבר לפיה: "מעסיק אשר שילם תחת העובד את מס ההכנסה בגין שכר עבודתו, עשוי להיות זכאי לחזור אל העובד, ושאלת זכאותו צריכה להיבחן בכל מקרה בנסיבותיו. נקבע כי תחילה יש לבחון האם סוכם עם העובד על שכר "ברוטו" או "נטו". שכן, אם סוכם – מראש או בדיעבד – על שכר "נטו", ממילא המעסיק הוא שנושא בחבות המס של העובד".

בית הדין מוסיף, כי במקרה שסוכם על שכר "ברוטו" יש לבחון את התנהגות הצדדים ולראות מה "התרומה" של כל אחד מהם לטעות שנגרמה. כמו כן, לפעמים ניתן ללמוד מהתנהגות המעסיק על כוונתו לשאת בטעות שנגרמה. עוד נקבע, כי משעה שהמעסיק יודע על הטעות עליו ליידע את העובד על כך שנגרמה טעות וכי יש סיכוי שיחויב בתשלום ושהכנסתו תפחת. עוד נקבע, כי יש לתת משקל להסתמכותו של העובד על השכר שקיבל.

לאור האמור קובע בית הדין, כי "מתוך חומר הראיות שבתיק עולה כי המשיב לא תרם מאום ל"טעות" המבקשת והאחריות ל"טעות" רובצת, לפחות בחלקה, עליה; התנהגות המשיב בהקשר זה היתה בתום לב; המשיב השתכר שכר מינימום והיה רשאי להסתמך על השכר ששולם לו כשכר שמגיע לו בדין ושעל פיו הוא רשאי לכלכל את מחייתו; המשיב, שהשתכר שכר מינימום לערך שינה מצבו לרעה שכן נמנעה ממנו האפשרות לפעול להגדלת שכרו. לא מן הנמנע כי לו היה משולם לו שכר נמוך יותר מזה ששולם לו בפועל, יכול היה המשיב לדרוש את הגדלת שכרו או אף לתור אחר מקום עבודה אחר שיסכים לשלם לו שכר כאמור. נסיבות אלה, ודאי בהיקבצן יחדיו, מצדיקות לפטור את המשיב מחובת ההשבה של ההטבה שקיבל"

לאור האמור לעיל דוחה בית הדין את בקשת המעסיק לקזז את התשלומים מאת העובד.

גלילה למעלה